Bestuursleden van Livo en hun taken

Naam Telefoon Taak
Houben Nele 0494 / 67 22 96 Jeugdbestuur
Paesen Jaak 011 / 79 19 36 Bestuur
Vanbuel Josee 011 / 79 19 36 Bestuur
Vliegen Nicole 011 / 79 37 47 Voorzitter
Willems Guido 011 / 79 37 47

Secretariaat
Penningmeester Zaalverantwoordelijke
Webmaster

Willems Stefanie 0471 / 47 01 47 Jeugdbestuur
Winters Jaak 011 / 79 24 90 Bestuur

Organigram Livo

Organigram Livo
Log-in bestuursleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakomschrijving bestuursleden.

De voorzitter: leiderschap.
De voortzittersfunctie heeft in principe drie belangrijke taken. Allereerst is er inhoudelijk leiderschap. Leiderschap betekent voorop gaan in de samenwerking en het maken en doen uitvoeren van ideeën, keuzes en prioriteiten. Leiderschap zorgt ervoor dat de andere leden bereid zijn een stapje harder te lopen. De tweede taak is extern gericht. Een groot deel van de voorzittersfunctie is het vertegenwoordigen van de vereniging. Hij of zij is het uithangbord voor andere verenigingen, de gemeente en sponsors. Het derde taakveld is het intern ´managen´ van de organisatie. De voorzitter leidt vergaderingen maar moet ook kijken naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Ook belangrijk is de motiverende functie van een voorzitter die mensen waardering en het goede voorbeeld geeft.

De secretaris: het geheugen van de club
De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures.

De penningmeester: planning en controle.
De penningmeesterfunctie omvat de financiële planning, administratie lidgelden, uitgaven en inkomsten en verantwoording daarvan. Kortom de hele financiële cyclus.
De controle van de financiële administratie gebeurt door een kascommissie.

Wat moeten de andere bestuursleden van Livo kunnen en doen?
Eisen stellen aan vrijwilligers is een emotioneel moeilijk proces. Dit heeft te maken met de angst om potentiële goede vrijwilligers af te schrikken door het stellen van eisen. Soms wordt gezegd dat een goede motivatie en hart voor Livo voldoende zijn. Maar helaas. Motivatie alleen is onvoldoende  Voor potentiële bestuursleden geldt: ze moeten geschikt zijn om hun taak te kunnen uitvoeren. Wederzijdse verwachtingen en taakopvattingen spelen hierbij een rol en moeten duidelijk zijn.
Livo heeft bestuurleden met een taak passend bij de competenties van de persoon.

De leden van sportverenigingen verdienen goede bestuurders die bereid zijn verantwoording af te leggen. Met alle kwaliteiten van de bestuursleden samen is het voor Livo mogelijk om alle uitdagingen aan te gaan! Soms zal daarbij specialistische kennis extern moeten worden ingehuurd, als deze niet zelf in huis is.